Sponsor główny


UGSponsorzy


zoozone.pl
Galaktyka


Hipovet


Negro-Team.PL

Partnerzy


CSiR
inesSport


Bike Orient
Psia Niania
Hotel Reksio
KoRNO
Adopcje Malamutów


Alaska


Regulamin

 

Puchar Dog Orient

 

1. Cel imprezy
- Popularyzacja turystyki w towarzystwie psa.
- Promowanie regionalnych szlaków.
- Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.

 

 

2. Organizator cyklu:

Eko – Planeta   Mariusz Kostrzewa
ul. Wróblewskiego 90/92
94-103 Łódź
Tel. 509 342 959
kontakt@dogorient.pl


Klub Sportowy "Alaska"
zarzad@alaska.org.pl

 

3. Współorganizator:

- F.H.U. Rowerowa Norka Monika Kosmala (Pustynia Błędowska)

- Klub Turystyki Rowerowej Bike Orient (Dolina Warty)

- Fundacja Adopcje Malamutów (Ślęża)

- Centrum Sportu i Rekreacji (Konstantynów Łódzki)


4. Termin i miejsce imprezy:
22.03.2014 – Dąbrowa Górnicza-Błędów
05.04.2014 – Szczepocice Rządowe
24.05.2014 – Warszawa
07.06.2014 – Sobótka ( impreza przeniesiona na jesień 2014 )
13.09.2014
Konstantynów Łódzki


5. Warunki uczestnictwa:

1) Uczestnikiem Dog Orient może zostać osoba spełniająca następujące warunki:

a. Zarejestruje się na jeden z dwóch wymienionych niżej sposobów:

- dokona zgłoszenia za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej poświęconej imprezie (www.dogorient.pl)

- dokona osobistego zgłoszenia w Biurze Rajdu.

b. Przejdzie weryfikację oraz odprawę weterynaryjną w dniu imprezy.

c. Wypełniając formularz zgłoszeniowy (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje następującą klauzulę:

„Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Dog Orient nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone przez siebie jak i psa/psy z którymi startują. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z imprezą. Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora. Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń funkcyjnych oraz warunków regulaminu. Zgadzam się z warunkami uczestnictwa i zgłaszam swoje uczestnictwo w rajdzie Dog Orient. W przypadku startu młodzieży poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez złożenie podpisu. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez organizatora, media i sponsorów. Swoim podpisem zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu rajdu i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatorów rajdu Dog Orient zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883)."

2) Impreza ma charakter otwarty. Prawo do startu w Dog Orient posiadają:

- osoby, które ukończyły 18 lat;

- osoby w przedziale wiekowym 16-18 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na oświadczeniu;

- osoby poniżej 16 lat za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na oświadczeniu oraz pod stałą opieką podczas imprezy osoby powyżej 21 roku życia.

3) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność. W przypadku zawodników niepełnoletnich – na odpowiedzialność rodziców, opiekunów prawnych lub opiekunów zorganizowanych grup sportowych. Rodzic lub opiekun prawny dziecka biorącego udział w imprezie przyjmuje do wiadomości, że w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

4) Do udziału w imprezie dopuszcza się wszystkie psy bez względu na wielkość, rasę lub jej brak. Dopuszcza się start jednego zawodnika z maksymalnie dwoma psami. Minimalny wiek uprawniający psa do startu to 1 rok, maksymalny wiek uprawniający do startu to 10 lat. Jeżeli pies jest młodszy bądź starszy może brać udział w imprezie po okazaniu przed startem przez jego opiekuna pisemnego zaświadczenia od lekarza weterynarii o braku przeciwwskazań do startu na określonym dystansie. Wszystkie psy biorące udział w imprezie muszą być zdrowe i posiadać aktualne zaświadczenie o szczepieniu przeciw wściekliźnie. Przez cały czas trwania imprezy tj. od przybycia zawodnika na miejsce, aż po wyjazd, zawodnik ma obowiązek trzymać psa/psy na smyczy. Podczas rajdu zabronione jest zmuszanie psa do marszu oraz jakiekolwiek działanie powodujące ból lub stres u zwierzęcia. W przypadku braku możliwości kontynuowania marszu przez psa zawodnik ma obowiązek zejść z trasy i niezwłocznie poinformować o tym organizatora.

5) Każdy uczestnik ma obowiązek zabrać ze sobą na trasę mapę otrzymaną od organizatora, telefon komórkowy, miskę oraz wodę dla psa. Ilość wody dla psa nie może być mniejsza niż 0,5l.

6) Zaleca się by uczestnicy posiadali pas biodrowy oraz linkę amortyzowaną, a psy szelki sportowe lub spacerowe. Dopuszcza się również start psa w obroży, a także prowadzenie go na zwykłej smyczy. Na życzenie uczestnika na miejscu imprezy możliwy będzie zakup niezbędnego sprzętu do startu.


6. Opłaty startowe:

a) Dla klas SPORT i HOBBY:

- 20 zł – koszt ulgowy pod warunkiem uiszczenia opłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem imprezy (decyduje data księgowania wpłat na koncie bankowym organizatora);

- 40 zł – normalny koszt uczestnictwa w zawodach, opłata dokonywana wyłącznie w formie gotówki w Biurze Zawodów;

b) Uczestnicy biorący udział w zawodach jako rodziny opłacają dwukrotną stawkę opłaty dla danego dystansu, niezależnie od ilości osób reprezentujących rodzinę

c) Dopuszcza się start dwóch niespokrewnionych osób z jednym psem w klasie Hobby, opłata wnoszona jest za każdą osobę.

d) Wpłaty prosimy dokonywać od dnia 06.08.2014 na konto:

Klub Sportowy "Alaska", Łódź ul. Wróblewskiego 90/92
67 2030 0045 1110 0000 0228 4510
Tytuł wpłaty: opłata startowa Dog Orient , imię i nazwisko osoby biorącej udział w zawodach.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. Rachunki za wpisowe wystawiane są w dniu imprezy po godz. 15.00 i nie później niż w ciągu 7 dni kalendarzowych od dokonania opłaty.

 

7. Trasy:

Uczestnicy mają wybór pomiędzy dwoma klasami:

a) SPORT - 30-40 kilometrów

b) HOBBY - 10-20 kilometrów

Podane odległości dotyczą przejścia optymalnymi trasami według punktów kontrolnych wyznaczonych na mapie. Dokładna długość tras zostanie podana w komunikacie startowym przed każdymi z zawodów.

 

8. Zasady rozgrywania rajdu:
a) Na trasie zlokalizowane są punkty kontrolne (PK). Punktem kontrolnym jest miejsce oznaczone lampionem w kształcie prostokątu lub kwadratu albo drewniany stojak o wysokości ok. 1,5 metra, częściowo wkopany w podłoże. W przypadku oznaczenia PK lampionem uczestnicy potwierdzają na nim obecność poprzez użycie perforatora lub spisanie dwuliterowego kodu obecnego na miejscu punktu. W przypadku oznaczenia PK stojakiem uczestnicy potwierdzają na nim obecność poprzez użycie perforatora. Każdy punkt określony jest na mapie liczbą porządkową. Punkty należy zaliczać w kolejności od pierwszego do ostatniego chyba, że organizator podczas odprawy technicznej umożliwi zaliczanie punktów poprzez scorelauf. By zostać sklasyfikowanym należy zaliczyć co najmniej jeden punkt kontrolny;

b) Dokumentem stwierdzającym pokonanie trasy przez zawodnika jest karta startowa. Do potwierdzenia punktów kontrolnych na karcie startowej wymaga się użycia perforatora lub długopisu (mazaka) do wpisania kodu. Zgubienie karty wiąże się z niesklasyfikowaniem uczestnika w danym rajdzie;

c) Uczestników rajdu obowiązuje limit czasu wynoszący 6 godziny od momentu startu rajdu. Spóźnienie karane jest utratą jednego zaliczonego punktu kontrolnego za każde rozpoczęte 5 minut;

d) O klasyfikacji końcowej każdego z rajdów decyduje w pierwszej kolejności liczba zaliczonych punktow kontrolnych (w limicie czasu), a następnie czas pokonania trasy;

e) Na niektórych punktach kontrolnych w klasie Hobby zlokalizowane będą zadania specjalne. Wykonywane ich nie jest obowiązkowe jednak udział w nich daje możliwość wygrania cennych nagród.

f) Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu oraz poleceń obsługi rajdu. Za niewywiązywanie się z powyższych obowiązków organizator może nałożyć karę w postaci upomnienia, kary czasowej lub dyskawlifikacji.

g) Do kategorii rodzinnej w klasie Hobby mogą zgłosić się członkowie rodziny np. mąż, żona, syn, córka, brat, siostra, itp. oraz osoby będące w związku partnerskim. Cała rodzina może startować z jednym lub max. 4 psami. Dopuszcza się również start rodziny w klasie Sport jednak jej członkowie klasyfikowani będą osobno ze względu na płeć;

 

9. Świadczenia:

W ramach udziału w imprezie uczestnik otrzymuje:
» kartę uczestnika, mapę, numer startowy;
» ubezpieczanie NNW;
» zaplecze sanitarne;
» posiłek regeneracyjny po starcie;
» zadania specjalne na trasie (klasa Hobby);
» opiekę weterynaryjną
» zabezpieczenie medyczne
» pamiątkowy dyplom;
» nagrody dla zwycięzców;
» puchary w kategorii kobiet i mężczyzn (klasa Sport) - przy min. 5 sklasyfikowanych uczestnikach w kategorii

Podczas rajdu w Konstantynowie Łódzkim uczestnicy dodatkowo otrzymują:
» koszulki okolicznościowe (ograniczona ilość - decyduje data zgłoszenia wraz opłatą startową);
» puchary w kategorii rodzinnej oraz open (klasa Hobby);


10. Kategorie:

1) Podczas każdego z rajdów uczestnicy klasyfikowani są w jednej z czterech kategorii.

a) W klasie Sport dokonywany jest podział na kategorię:

- kobiet;

- mężczyzn

b) W klasie Hobby prowadzi się kategorię łączną dla wszystkich uczestników (open). W przypadku udziału minimum 5 rodzin prowadzi się również kategorię rodzinną.

2) W całym Pucharze Dog Orient prowadzi się klasyfikacje:

- kobiet (punkty zdobyte łącznie w kategorii kobiet i kategorii open)

- mężczyzn (punkty zdobyte łącznie w kategorii mężczyzn i kategorii open)

- rodzin (punkty zdobyte w kategorii open oraz suma punktów dzielona przez dwa zdobyta przez dwóch najlepszych członków rodziny w kategoriach w klasie Sport )

3) W przypadku dwóch niespokrewnionych osób startujących razem uczestnicy ujęci będą w klasyfikacji ogólnej z podziałem ze względu na płeć;

4) Na koniec Pucharu Dog Orient zostaną wręczone nagrody oraz trofea sportowe za pierwsze trzy miejsca w prowadzonych klasyfikacjach. Klasyfikacja końcowa wyliczana jest na podstawie algorytmu:
Wynik końcowy = Suma łączna wszystkich rajdów - najmniej punktowany rajd (w przypadku braku udziału we wszystkich rajdach odejmowane jest 0 punktów). W przypadku równej ilości punktów o końcowej klasyfikacji decyduje lepszy stosunek miejsc w poszczególnych rajdach
.

5) Podczas zakończenia Pucharu Dog Orient na uczestników, którzy ukończą wszystkie rajdy w sezonie 2014 czekać będą nagrody specjalne;

6) Punktacja Pucharu Dog Orient
Ilość zdobytych punktów w klasie Sport uzależniona jest od łącznej ilości uczestników w danym rajdzie oraz zajętego miejsca. Natomiast w klasie Hobby ilość punktów uzależniona jest łącznej ilości uczestników w tej klasie oraz zajętego miejsca. Przykład. W rajdzie bierze udział 70 uczestników, z czego 30 osób w klasie Hobby. Liczba punktów przedstawia się następująco:

Miejsce     Sport     Hobby
1                70 pkt  30 pkt
2                69 pkt  29 pkt
3                68 pkt  28 pkt
4                67 pkt  27 pkt
5                66 pkt  26 pkt
6                65 pkt  25 pkt
29              12 pkt    2 pkt
30              11 pkt    1 pkt
39                2 pkt       -
40                1 pkt       -

11.  Informacje dodatkowe:
a) Obowiązuje nakaz udzielenia pomocy na trasie poszkodowanym uczestnikom rajdu;
b) Impreza odbywać się będzie przy nieograniczonym ruchu drogowym, dlatego uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ruchu drogowego;
c) Wszyscy zawodnicy proszeni są o nie zaśmiecanie tras i szczególną troskę o środowisko naturalne;
d) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej";
e) Zabrania się startu psa w kagańcu, kolczatce lub obroży zaciskowej, a także używania przez zawodników urządzeń GPS do nawigacji;
f) Zawodnik który w trakcie pokonywania trasy rezygnuje z udziału w imprezie ma obowiązek poinformować o tym telefonicznie organizatora;
g) Spożywanie alkoholu na trasie przez zawodnika jest jednoznaczne z jego dyskwalifikacją. Poruszanie się uczestnika rajdu z alkoholem w pobliżu startu/mety przed przybyciem ostatniego zawodnika będzie skutkowało upomnieniem a następnie dyskwalifikacją, nawet jeżeli uczestnik rajdu ukończył start.
h) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny na stronie internetowej cyklu oraz w siedzibie Organizatora).

 

Regulamin stworzony w dniu 08.02.2014 na podstawie własnych materiałów. Kopiowanie i rozpowszechnianie niniejszego regulaminu w jakiejkolwiek formie bez pisemnej zgody firmy Eko-Planeta Mariusz Kostrzewa z siedzibą w Łodzi zabronione.